ARTIKEL - Träd och trä - en kolsänka?

Foto: Lars Petersson

Foto: Lars Petersson

En kolsänka är ett ställe som binder grundämnet kol så att det förhindras att förenas med syre och bli till koldioxid.

 Koldioxid är en gas som nämns ofta i klimatdebatten. Ett överskott av koldioxid i atmosfären har en negativ  påverkan på klimatet, det är de flesta forskare överens om. Träd som växer  tar upp koldioxid ur luften och använder det i fotosyntesen, som med hjälp av solljus, och tillsammans  med  vatten och näringsämnen ur marken, producerar syre  och kolhydrater. Kolet binds  på det här sättet i trädets ved bevaras där om trädets fälls och används till byggnader eller slöjd. Men om veden blir till pappers- massa eller bränns frigörs det lagrade kolet till koldioxid.

 Om du vill slöjda någorlunda koldioxidneutralt, fäller du bara  det eller de träd du behöver, slöjdar så mycket  som möjligt av materialet, komposterar spån och andra rester, samt planterar nya träd. Gör saker som håller länge och som går att reparera. Så länge det slöjdade föremålet brukas och bevaras är kolet bundet till materialet. Spån och sådant  som inte kan användas tillför kol till marken genom nedbrytningen i en kompost. De nya, unga träden tar upp koldioxid ur luften för att, genom fotosynte- sen, producera syre  och kolhydrater.

 Men det är först när skogens krontak sluter sig som man kan räkna med  att skogens träd tar upp mer koldioxid än vad som avges från marken. Skog, träd och slöjd ingår gemensamt i ett ekologiskt kretslopp som kan påverka våra utsläpp  av växthusgasen koldioxid.

Text och foto: Lars Petersson, länshemslöjdskonsulent Örebro 2011