Slöjd som hållbar livsstil

Alltfler eftersträvar idag en livsstil som gynnar hållbar utveckling - vi mäter ekologiska fotavtryck och handlar ekologiska produkter.I slöjden finns en inbyggd kunskap om hållbarhet. För många som slöjdar är det självklart att använda råmaterial från naturen på sätt som inte äventyrar den ekologiska balansen.

Material i snabba kretslopp Många av de material som används inom slöjden återbildas relativt fort i naturen: ull kan klippas 1-2 gånger per år; lin kan skördas och tas tillvara varje år. Material som ris, sly och mindre träd ingår i snabba ekologiska kretslopp. De återbildas många gånger fortare än material som hämtas ur berggrunden, som till exempel olja som används till plast.

Att reparera, återbruka och återvinna Slöjdade föremål består oftast av få material, vilket också är positivt ur hållbarhetssynpunkt. Ju färre olika material en produkt innehåller, desto lättare är de att reparera och återanvända. Föremål med få material är också enklare att källsortera vid återvinning. Naturmaterial kan komposteras, det vill säga om de inte färgats eller behandlats med miljöskadliga ämnen. Kompostering är ett enkelt sätt att låta material ingå i ett kretslopp.